Nieuwsbrief

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Katleen Adriaensen
Website: Thees.be 
Adres: Stenenbrug 147, 2140 Borgerhout (Antwerpen)
Ondernemingsnummer BE 0829 622 786
Telefoon: 0032 (0) 486 77 84 90
Email: info@thees.be

Reknr.: BE 56 7380 4063 9988

 

Algemeen

Volgende algemene voorwaarden bepalen de omgang tussen de klant en www.thees.be, eigendom van Katleen Adriaensen. De klant aanvaardt bij het bezoeken van de website, het plaatsen van een bestelling of het gebruikmaken van een dienst automatisch, volledig en zonder enig voorbehoud de algemene voorwaarden. Thees.be behoudt ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te passen.

Alle artikelen, foto’s en andere gegevens op de website zijn met zorg geselecteerd en nagekeken. Eventuele fouten kunnen echter niet ten laste van thees.be genomen worden.

Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is. Alle prijzen worden inclusief BTW vermeld en zonder verzendingskosten. Alle verzendingskosten worden apart op de orderbevestiging vermeld, alsook de totaalprijs van de bestelling.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod (offerte) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) De overeenkomst wordt gesloten van zodra de klant de som van artikelen of diensten en bijkomende kosten, bevestigd in zijn orderbevestiging die per e-mail wordt verzonden, voldaan heeft op rekening van thees.be of mits het respecteren van de betalingstermijn, vermeld op de factuur.

3) Indien de consument elektronisch kan bestellen en betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen zonder zich verantwoordelijk te stellen voor inbreuken en/of fouten van derden.

4) thees.be kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien thees.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) thees.be zal steeds bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van thees.be waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij thees.be deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

6) Indien thees.be zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door thees.be gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken van uw bestelling bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- ,facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan thees.be in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendingskosten

De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling, in functie van het gewicht of het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en/of op uw factuur.

Levering van produkten

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 5 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. thees.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus of een SMS. Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was!

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient thees.be de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is thees.be als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een elektronisch bericht. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht. Artikelen in cadeauverpakking vallen onder maatwerk.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terug bezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door thees.be, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan thees.be of de leverancier van het artikel.

Levering van een dienst

Voor levering van een dienst, wordt er steeds voorafgaande een offerte opgesteld waar beide partijen mee akkoord gaan. Dit betekent dat de bestelde dienst onverkort zal geleverd worden op afgesproken tijdstip en geldende voorwaarden. Indien de dienst op een buitenlocatie geleverd wordt, staat de klant in om de nodige voorzieningen te treffen in functie van het weer.

Bij levering van een dienst wordt er steeds een transportkost in rekening gebracht ten belope van het aantal verreden kilometers en een opbouwkost voor het opstellen ter plaatse. In deze kost zit inbegrepen dat thees.be 1 uur voorafgaande aan het tijdstip dat de dienst geleverd wordt ter plaatse zal zijn en nadien de locatie in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Bijkomende verplaatsingen, diensten en wachttijden dienen vooraf besproken te worden.

Betaling

Betalen aan thees.be gebeurt via overschrijving. Na ontvangst van uw betaling worden de bestelde artikelen u toegestuurd.

De dag van levering van een dienst, zal ook als factuurdatum gelden.

Eigendomsrecht

Thees.be blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen thees.be en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Privacy

thees.be zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door thees.be om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Thees.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Thees.be          Katleen Adriaensen        Stenenbrug 147, 2140 Borgerhout - Antwerpen          BE 0829 622 786 


 

 

 


 


Blijf ook op de hoogte
van onze activiteiten via
facebook!